એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો subscribe with arjikaro.com

ડી.આર.ડી.એ સુરત (મીશન મંગલમ) ઉમેદવારોની યાદી, સમય અને સ્થળ નીચે પ્રમાણે છે

Address : જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, સુરત મીશન મંગલમ,શ્રીજી આર્કેડની સામે, આનંદ મહલ રોડ, અડાજણ, સુરત.

ડી.આર.ડી.એ સુરત (મીશન મંગલમ) : સિલેક્ટ થયેલા ઉમેદવારોનું લીસ્ટ જોવા અહી ક્લીક કરો


NAME DATE TIME
ક્લસ્ટર કો-ઓર્ડિનેટર 22-03-2016 10:30 AM
TRAINING COURSE (તાલીમ વર્ગ)View All Jobs
NO(નંબર) TITLE(જગ્યાનું નામ) QUALIFICATION(લાયકાત) DEPARTMENT(વિભાગ) LAST DATE(છેલ્લી તારીખ) APPLY(અરજી કરવા માટે) ADVERTISEMENT(જાહેરાત)
NO JOB AVAILABLE !
WWW.ARJIKARO.COM વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.