એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો

Need Technical Help?
  • 81550 22520
  • Email: arjikaro@gmail.com
Latest Jobs (તાજેતરની જાહેરાત)View All Jobs
# Title Qualification(લાયકાત) No.of post Fix Salary Department Application Last Date Apply Advertisement
No Job Available !
www.arjikaro.com વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.