એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો subscribe with arjikaro.com

LATEST JOBS (તાજેતરની જાહેરાત)View All Jobs
NO(નંબર) TITLE(જગ્યાનું નામ) QUALIFICATION(લાયકાત) FIX SALARY (પગાર) DEPARTMENT(વિભાગ) LAST DATE(છેલ્લી તારીખ) APPLY(અરજી કરવા માટે) ADVERTISEMENT(જાહેરાત)
1 NAYAB KARYPALAK ENGINEER (GRAMVIKAS)
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
બી.ઈ. (સિવિલ)
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
16,500 DRDA-GANDHINAGAR 05/11/2016 APPLY NOW VIEW PDF
2 JUNIOR FUNDS CO-ORDINATOR
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
બી.કોમ, એમ.કોમ
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
13,200 DRDA-GANDHINAGAR 05/11/2016 APPLY NOW VIEW PDF
3 GRAMSEVAK
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
બી.આર.એસ.
(જગ્યાની સંખ્યા-7)
7,800 DRDA-GANDHINAGAR 05/11/2016 APPLY NOW VIEW PDF
4 TALUKA CO-ORDINATOR
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
માસ કમ્યુનિકેશન/ સોશિયલ સાયન્સ/ રૂરલ સ્ટડીઝ/ કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન જરૂરી (અનુભવીને પ્રાધાન્ય)
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
7,000 DRDA-GANDHINAGAR 05/11/2016 APPLY NOW VIEW PDF
5 CLUSTER CO-ORDINATOR(SBM AND MISSION MANGALAM)
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
ધો - ૧૦ + ૨ ઓછામાં ઓછા ૫૦%,અનુસ્નાતક અને સ્નાતક કક્ષાએ ૪૦% કે તેથી વધારે માર્ક્સ, બી.આર.એસ., એમ.આર.એસ એમ.એસ.સી., એમ.આર.એમ. તથા સ્વસહાય જુથની બહેનને પ્રાધાન્ય, કોમ્પ્યુટર (સી.સી.સી.) ની જણકારી ક્લસ્ટર કો-ઓર્ડીનેટર અથવા ગ્રામ્ય કક્ષાએ ફિલ્ડનો ઓછામાં ઓછો ૧ વર્ષનો અનુભવ (અનુભવીને પ્રાધાન્ય)
(જગ્યાની સંખ્યા-2)
5,000 DRDA-GANDHINAGAR 05/11/2016 APPLY NOW VIEW PDF
WWW.ARJIKARO.COM વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.