એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો subscribe

અગત્યની સુચના:-
DRDA Surat(Civil Engineer) ની ભરતી માટેના ઈન્ટરવ્યુ તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ ૧૦:૩૦ કલાકે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, સુરત ખાતે રાખવામાં આવેલ હતાં જે અનિવાર્ય સંજોગોના લીધે હાલ મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે.ઈન્ટરવ્યુ ની નવી તારીખ તમને એસ.એમ.એસ./ફોન કોલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.

LATEST JOBS (તાજેતરની જાહેરાત)View All Jobs
NO(નંબર) TITLE(જગ્યાનું નામ) QUALIFICATION(લાયકાત) FIX SALARY (પગાર) DEPARTMENT(વિભાગ) LAST DATE( છેલ્લી તારીખ) APPLY(અરજી કરવા માટે) ADVERTISEMENT(જાહેરાત)
1 CLUSTER CO-ORDINATOR
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
STANDARD-12 (10+2)
(જગ્યાની સંખ્યા-13)
5,000 DRDA-SURAT (MISSION MAGLAM) 10/08/2015 APPLY NOW VIEW PDF
WWW.ARJIKARO.COM વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.