એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો subscribe with arjikaro.com

ડી.આર.ડી.એ અમદાવાદ ઇન્ટરવ્યુ મોકૂફ


ડી.આર.ડી.એ અમદાવાદ તરફથી તારીખ ૨૭/૮/૨૦૧૫ અને ૨૮/૮/૨૦૧૫ ના રોજ રાખેલ ઇન્ટરવ્યુ અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવેલ છે. હવે પછીના ઇન્ટરવ્યુના કાર્યક્રમની જાણ પછીથી કરવામાં આવશે.

LATEST JOBS (તાજેતરની જાહેરાત)View All Jobs
NO(નંબર) TITLE(જગ્યાનું નામ) QUALIFICATION(લાયકાત) FIX SALARY (પગાર) DEPARTMENT(વિભાગ) LAST DATE( છેલ્લી તારીખ) APPLY(અરજી કરવા માટે) ADVERTISEMENT(જાહેરાત)
NO JOB AVAILABLE !
WWW.ARJIKARO.COM વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.