એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો subscribe with arjikaro.com

LATEST JOBS (તાજેતરની જાહેરાત)View All Jobs
NO(નંબર) TITLE(જગ્યાનું નામ) QUALIFICATION(લાયકાત) FIX SALARY (પગાર) DEPARTMENT(વિભાગ) LAST DATE(છેલ્લી તારીખ) APPLY(અરજી કરવા માટે) ADVERTISEMENT(જાહેરાત)
1 IEC/EQUITY/SOCIAL AND BEHAVIOURAL CHANGE COMMUNICATION CONSULTANT
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
માસ્ટર ડીગ્રી ઈન કોમ્યુનિકેશન / જર્નાલિઝમ / પબ્લિક અફેર્સ અને એમએસઓફીસનો કોર્સ
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
25,000 DRDA-AHMEDABAD 29/06/2016 APPLY NOW VIEW PDF
2 HRD/CAPACITY BUILDING CONSULTANTS
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
એમએસડબલ્યુ / એમબીએ / માસ્ટર ઈન એચઆર / એમઆરએસ / એનઆરએમ અને કોમ્પુટરના જાણકાર
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
25,000 DRDA-AHMEDABAD 29/06/2016 APPLY NOW VIEW PDF
3 DATA ENTRY OPRETOR
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
પીજીડીસીએ અથવા સ્નાતક સાથે સીસીસીનો સરકારમાન્ય કોર્સ તથા અંગ્રેજી/ગુજરાતી ટાઈપના જાણકાર
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
10,000 DRDA-AHMEDABAD 29/06/2016 APPLY NOW VIEW PDF
4 MONITORING AND EVALUATION -CUM MIS CONSULTANCE
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
માસ્ટર ડીગ્રી ઈન સ્ટેટેસ્ટીક મેથ્સ અને પીજીડીસીએ
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
25,000 DRDA-AHMEDABAD 29/06/2016 APPLY NOW VIEW PDF
5 MSWM CONSULTANTS
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
એમએસડબલ્યુ / એમબીએ / માસ્ટર ઈન એચઆર / એમઆરએસ / એનઆરએમ / ડીપ્લોમા સીવીલ એન્જીનીયર અને ઓટોકેડ કોર્સ કોમ્પુટરના જાણકાર
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
25,000 DRDA-AHMEDABAD 29/06/2016 APPLY NOW VIEW PDF
6 TECHNICAL EXPERT SANITATION AND HYGIENE CONSULTANT
(કરાર આધારિત ૧૧ માસ માટે)
એમએસડબલ્યુ / એમબીએ / માસ્ટર ઈન એચઆર / એમઆરએસ / એનઆરએમ અને કોમ્પુટરના જાણકાર
(જગ્યાની સંખ્યા-1)
25,000 DRDA-AHMEDABAD 29/06/2016 APPLY NOW VIEW PDF
WWW.ARJIKARO.COM વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.