એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો

Need Technical Help?
  • 81550 22520
  • Email: arjikaro@gmail.com
Latest Jobs (તાજેતરની જાહેરાત)View All Jobs
# Title Qualification(લાયકાત) No.of post Department Last Date Apply Advertisement
1 Gramsabha Mobilizer (Khedbhramah,Bhiloda, Vijaynagar,Meghraj na gamo) 12 Pass (Gam na Rahevasi) 155 Sabarkantha Jilla Panchayat Kacheri Himatnagar 07/03/2015 Apply View
2 District Project Manager B.C.A./ M.C.A./B.E.(I.T.)/B.E.(E.C.)/ P.G.D.C.A./MSC(CA&IT) 1 Sabarkantha Jilla Panchayat Kacheri Himatnagar 07/03/2015 Apply View
3 Computer Operator DCA(Diploma In Computer Application)/B.C.A 1 Sabarkantha Jilla Panchayat Kacheri Himatnagar 07/03/2015 Apply View
4 Pesa Jilla Co-Ordinator Bachelor of Rural Studies/Master of Rural Studies/Master of Social Work (MSW) 1 Sabarkantha Jilla Panchayat Kacheri Himatnagar 07/03/2015 Apply View
5 Pesa Taluka Co-Ordinator (Khedbhramah,Bhiloda, Vijaynagar,Meghraj taluka) Bachelor of Rural Studies/Master of Rural Studies/Master of Social Work (MSW) 4 Sabarkantha Jilla Panchayat Kacheri Himatnagar 07/03/2015 Apply View
www.arjikaro.com વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.